Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser mellem Parnassos ApS og vores rejsende

Parnassos ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 3404. 
Nedenfor er en række punkter af juridisk karakter. Disse er standardbetingelser for rejser arrangeret af danske rejsebureauer. Læs dem godt igennem. Det koster dig fem minutter.

Almindelige rejsebestemmelser for rejser med Parnassos ApS

Alle rejsearrangementer er underlagt ‘Lov om pakkerejser’, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal rejsebureauerne kunne dokumentere, at de har gjort forbrugerne opmærksomme på alle tænkelige eventualiteter; rejsens præcise forløb, alle formaliteter og omkostninger, mulige ændringer og desuden skal aftalegrundlaget være klart ved rejsens bestilling (dvs. inden bestillingen bekræftes ved at indbetale depositum).

Alle rejsende forventes at have sat sig grundigt ind i rejsens aftalegrundlag. Aftalegrundlaget kan bestå af følgende elementer: brochure med prisliste, faktura, rejseplan, almindelige bestemmelser, praktiske rejsetips samt oplysningerne bag på fakturaen. Såfremt rejsen bestilles OG betales gennem Parnassos.dk hjemmesiden, har den rejsende pligt til at læse og eventuelt udskrive alle relevante oplysninger og dokumenter. Brochure og prisliste indeholder en grundig rejsebeskrivelse, aktuelle priser og angivelse af forventede ekstraomkostninger samt særlige bestemmelser eller oplysninger, der er aktuelle i forbindelse med den konkrete rejse.

På fakturaen: Her anfører Parnassos.dk alle aktuelle oplysninger og informationer: deltagernes navne, bestemmelser m.m. Desuden anføres eventuelle afvigelser i forhold til brochuren og rejsebureauets almindelige bestemmelser. Uanset hvad der er anført andre steder i det fremsendte materiale, er oplysningerne på fakturaen det aktuelle og gældende. Ved køb via hjemmesiden anbefaler vi, at du udskriver fakturaen, der samtidig er kvittering for bestilling og indbetaling.

Praktiske rejsetips: I forbindelse med vores rejser udleverer vi nogle praktiske rejsetips. Disse er først og fremmest ment som en hjælp og service til vores kunder, men de indeholder også oplysninger af mere formel karakter, hvorfor vi forudsætter, at deltagerne er bekendt med indholdet.


1. TILMELDING

Tilmeldingen til en rejse er bindende for såvel forbruger som rejsebureau, når depositum er betalt.

2. BETALINGSBESTEMMELSER

Ved tilmeldingen betales et depositum på 4.000 kr.  
Restbeløbet skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse. Du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig vores rejser, selvom der er mindre end 60 dage til afrejse. I så fald betales det fulde beløb ved bestilling. Ring gerne til os på 5273 6316 når du er inden for “60-dages zonen”.
Eventuelle rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling overskrides, bortfalder rejsebureauets leveringspligt. Opmærksomheden henledes på, at enkelte rejser har særlige betalingsvilkår og ofte også strengere afbestillingsvilkår. Dette gælder fortrinsvis rejser uden for EU.

3. AFBESTILLING

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen.

Ved afbestilling af rejser efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum opkræves et ekspeditionsgebyr på 10% af rejsens pris frem til 30 dage før afrejse.
Ved afbestilling 30 dage før afrejse opkræves et gebyr på 33% af rejsens pris.
Ved afbestilling 7 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 66% af rejsens pris.
Ved afbestilling herefter har kunden ikke krav på godtgørelse.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

4. AFBESTILLINGSFORSIKRING I FORBINDELSE MED SYGDOM

Det er altid en god idé at tegne forsikring for de eventualiteter, der kan opstå som forhindrer dig i at gennemføre rejsen. Eksempelvis hvis du bliver ramt af Corona. Det pålægger vores rejsende at finde en passende forsikring.

5. FLYREJSEN

Af og til inkluderer vores rejsetilbud ikke flybillet. Vi satser på store grupper, 40+ personer, så alene af den grund vil det være uhensigtsmæssigt at rejse med samme fly, idet vi hermed vil være med til at presse prisen op på billetterne for den flyafgang vi skulle vælge.

Det giver desuden øget fleksibilitet for vores kunder. Nogle ønsker måske at udvide rejsen med et par dage. Og omkring 20% af vores gæster kommer fra udlandet, primært England.

NB! I forbindelse med vores rejse til Kairo, november 2023, er flybilleten inkluderet. Du kan dog fravælge den samt også nemt forlænge opholdet. 

6. PAS OG VISUM

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder visumoplysningerne på deltagerbeviset kun danske statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til den opgivne rejseplan. Har man planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler være gældende. Du bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet. OBS: Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transit. Passet skal mindst være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen.
Udenlandske statsborgere bør inden bestilling af rejsen undersøge eventuelle visumkrav, da alle bureauets oplysninger alene gælder for personer med dansk pas. Ved rejse til et Schengenland, skal passet medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum samt give bureauet korrekte oplysninger om fx navn og statsborgerskab. Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).
Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen om visum. Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være flere uger. (fx Rusland som vi under alle omstændigheder har lagt på is indtil der er indgået fredsaftale). 
Nogle lande stiller ligeledes krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten.

7. VACCINATIONSKRAV

Vi giver oplysninger om vaccinationskrav, men ikke nødvendigvis om anbefalede profylaktiske foranstaltninger, der bør indhentes hos egen læge eller på Rejseklinikken, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.
Især i disse Covid-tider er det vigtigt for vores gæster at holde sig orienteret om ændringer i vaccinationskrav. Parnassos ApS stiller ligeledes som krav at vores gæster er fuldt vaccineret mod Corona for egen og medrejsendes skyld. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres over for en af vores guider på rejsen.

8. OVERDRAGELSE

Den del af rejsen som Parnassos Aps tilbyder, kan overdrages til familie eller venner helt op til dagen før rejsens begyndelse.
Vi afkræver ikke gebyr for overdragelse. Parnassos.dk påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse. Når flybilletten er inkluderet i prisen kræves der dog fem hverdage for at ændre navnet herpå. Et gebyr herfor må forventes. 

9. PRISÆNDRINGER

Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Desværre forekommer der mange pludselige prisstigninger som følge af olietillæg, stigende skatter og sikkerhedsafgifter.
Det skal bemærkes, at vi løbende ændrer vores prislister, og at en rejse altid vil blive solgt til den aktuelle pris, selvom man eventuelt er i besiddelse af en forældet prisliste. Det kan derfor forekomme, at en rejse er solgt til forskellige priser, fordi vi sjældent lader prisreguleringer slå igennem på rejser, der er bestilt forinden. Generel prisnedsættelse – hvis valutakursen ændrer sig mere end 5% – vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

10. AFLYSNING

Vi kan aflyse en rejse i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning. Dette vil ske senest to måneder før rejsen begyndelse.
I så fald har kunden intet krav på erstatning – ud over refundering af rejsens pris, naturligvis. Såfremt vi aflyser en rejse grundet manglende tilslutning vil vi altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.
Hvad vores kommende rejse til Kairo november 2023 angår, har vi pr nuværende tilstrækkeligt med antal gæster til, at den bliver gennemført. 

11. ÆNDRINGER AF REJSENS FORLØB

Principielt kan bureauet (jf. lovgivningen) ikke foretage væsentlige ændringer af rejsens forløb efter bestillingen. Det er derfor vigtigt, at gøre bureauet opmærksom på særlige forudsætninger/ønsker i forbindelse med bestilling af rejsen (fx hotel med tennisbane, golf, dykning osv.). Eventuelle forudsætninger skal påføres faktura. Formålet er at sikre den rejsende mod at få et dårligere produkt end bestilt, eller for den sags skyld et bedre men uønsket produkt. Såfremt det alligevel sker vil penge blive refunderet samt erstatning for dokumenterede tab (visum, vaccinationer m.m.).

Lovgivningen tager desværre ikke højde for rejseændringer, der er i deltagernes interesse. På en stor del af vores eventyrprægede rejser arbejder vi med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr samt andre lokale forhold og begivenheder. Der ydes derfor heller ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed.

Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten er rejsearrangøren uvedkommende.

12. TILSKADEKOMST OG OVERFALD

Alle rejsende skal være behørigt dækket af en sygdoms- og hjemtransportforsikring m.m. ved oversøiske rejser (uden for Europa), hvor Sygesikringen ikke dækker. Det er en forudsætning for deltagelse i rejsen, at man optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt, herunder retter sig efter bureauets og dets repræsentanters anvisninger. Skulle uheld opstå, vil man altid kunne søge hjælp på Danmarks konsulat eller ambassade eller på de øvrige EU-landes repræsentationer, såfremt Danmark ikke er repræsenteret i det pågældende land.

13. SKATTER OG AFGIFTER

En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen, og er således inkluderet i rejsens pris. En del lokale skatter kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og skal betales på stedet. Det er ofte lufthavnsafgifter og enkelte nationalpark-afgifter. Disse afgifter vil normalt være anført på dine afrejsedokumenter eller i dag-til-dag programmet til din orientering. Vi skal dog gøre opmærksom på, at afgifterne kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen.

14. DIT ANSVAR

Som allerede nævnt forudsætter din deltagelse i den aktuelle rejse, at du er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra brochurer, faktura, rejseplaner, praktiske rejsetips samt at du følger de givne anvisninger. Samtidig forventes du at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.

15. BEVÆGELSESHÆMMEDE OG HANDICAPPEDE

Det vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen, hvorvidt en bestemt rejse stiller særlige krav til fysik og helbred. Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. Kørestolspatienter og bevægelseshæmmede med ledsagelse er velkomne på mange af vores rejser, men man skal rådføre sig med bureauet, inden rejsen bestilles.

16. REKLAMATION

Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant, så snart den konstateres, således at bureauet kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel.
Parnassos ApS er tilsluttet Rejse-Ankenævnet. Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan du indbringe sagen for nævnet: Skodsborgvej 48 C, 1. sal 2830 Virum. Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret. 

Scroll til toppen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag de seneste nyheder om koncerter

Denne måneds nyhedsbrev beskæftiger sig med vores champagne-reception i “Rote Salon” hos prinsesse Anita von Hohenberg d. 2. oktober 2022.

Rote Salon Anita von Hohenberg Schloss Artstetten

Vi benytter os af cookies for løbende at forbedre vores hjemmeside. Ved at trykke ok accepterer du brugen af disse cookies.